All for Joomla All for Webmasters

Javni razpis

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV


VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, MŠ: 6256333000 (v nadaljevanju prodajalec ali VOC Ekologija d.o.o.) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup vseh svojih v nadaljevanju navedenih terjatev do družbe IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing, d.o.o. Velenje, Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, MŠ: 2221667000 (v nadaljevanju IGEM d.o.o.).

Prodajalec namerava prodati vse svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do družbe IGEM d.o.o..

Nad družbo IGEM d.o.o. se pri Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. St 3447/2018 od dne 04.01.2019 vodi postopek prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu prisilna poravnava). VOC Ekologija d.o.o. je dne 04.02.2019 podal v postopek prisilne poravnave prijavo terjatve in priglasitev ločitvene pravice (6.681.790,42 EUR s pp), prijavo pogojne terjatve (1.166.934,33 EUR s pp) ter podredno prijavo terjatve iz naslova poroštva KOGRAD IGEM D.O.O.(5.849.065,22 EUR s pp). Iz osnovnega seznama preizkušenih terjatev z dne 04.03.2019, St 3447/2018, je razvidno, da je upravitelj prisilne poravnave priznal terjatev v višini 6.313.425,25 EUR ter prerekal terjatev v obrestnem delu v višini 368.365,17 EUR, za to priznano terjatev pa je priznal tudi ločitveno pravico na nepremičninah, ki so, ki so obremenjene s hipotekama ID pravici 17436662 in 17725745 in ki so v lasti dolžnika do 1/1 celote. Upravitelj prisilne poravnave je v celoti priznal prijavo pogojne terjatve v višini 1.166.934,33 EUR, in sicer pod odložnim pogojem, , ki se izpolni v primeru, da bo v pravdnem postopku zahtevku zaradi izpodbijanja pravnih dejanj dolžnika, pravnomočno ugodeno. Upravitelj prisilne poravnave je v celoti priznal prijavo terjatve iz naslova poroštva KOGRAD IGEM D.O.O. 5.849.065,22 EUR, in sicer pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru plačila s strani solidarnih dolžnikov do višine poplačila.

Postopek prodaje vodi in o prodaji odloča prodajalec. V postopku prodaje terjatev lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z, v nadaljevanju navedenimi pogoji, oddajo svojo ponudbo za odkup terjatev.

Prodajalec pričakuje, da bodo ponudniki oddali nezavezujoče ponudbe priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov pooblaščenke prodajalca odvetnice mag. Stanke Hribar: Ulica XIV. divizije 12/III, 3000 Celje z oznako:» PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV VOC EKOLOGIJA« Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do dne 20.03.2019, do 16.00 ure.

V postopku prodaje bo prodajalec upošteval nezavezujoče ponudbe, ki bodo podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika in bodo imele naslednjo vsebino:

Predstavitev kupca:

 • Ime ponudnika in davčna številka;
 • Kontaktni podatki odgovorne osebe ponudnika;
 • Predstavitev ponudnika (kratek opis dejavnosti ponudnika, vključno z obsegom poslovanja),
 • Opis namena za odkup terjatev;
 • Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun;
 • Izjava o povezanosti ponudnika z družbo IGEM d.o.o. (zaradi pogoja, da povezane osebe z družbo IGEM d.o.o. ne morejo sodelovati kot kupci terjatev do družbe IGEM d.o.o.), v kateri ponudnik opiše ali je ponudnik lastniško ali upravljavsko ali kakorkoli drugače povezan z družbo IGEM d.o.o. v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe oziroma ali je ponudnik v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe, povezan z lastniki ter člani upravljanja in nadzora v družbi IGEM d.o.o. ali z družbami, ki so lastniško ali kako drugače povezane z družbo IGEM d.o.o. ali lastniki ter člani upravljanja in nadzora teh družb oziroma ali je bil kdaj v preteklosti vzpostavljena omenjena povezava;
 • Ponujeno ceno za odkup terjatev, ki ne more biti manjša od 2.000.000,00 EUR;
 • Opis okoliščin glede financiranja odkupa terjatev, skupaj z dokazilom ali zanesljivim pojasnilom, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago sredstva, in sicer najmanj v višini cene, kot jo je ponudnik navedel v nezavezujoči ponudbi (primeroma: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani ponudnika, izjava banke glede namena financiranja, itd.), pri čemer mora ponudnik konkretno predstaviti tudi dejanski izvor sredstev za odkup terjatev;
 • Izjava o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do prodajalca, v kateri ponudnik opiše ali ima obstoječe ali potencialne dolgove;
 • Izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo nezavezujoče ponudbe, pri čemer mora ponudnik v izjavi predstaviti tudi dovoljenja, ki jih eventualno potrebuje za nakup terjatev.

Ponudnik lahko predstavi svoja pričakovanja glede nadaljnjega postopka prodaje terjatev (npr. glede vsebine dokumentacije, ki bi jo želel pregledati v postopku izvedbe skrbnega pregleda). Ponudnik lahko poda tudi druge predloge glede postopka prodaje terjatev.

Odpiranje nezavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti prejetih nezavezujočih ponudb predvidoma najkasneje v roku 3dni od izteka roka za oddajo nezavezujočih ponudb (lahko pa tudi nemudoma) in ponudnike pisno obvestil o svoji odločitvi, ki ne bo nujno obrazložena. Ponudnike, katerih nezavezujoče ponudbe bodo ocenjene kot primerne, bo prodajalec povabil v nadaljnji postopek prodaje terjatev. Izbrani ponudniki bodo obveščeni o nadaljnjem poteku postopka prodaje terjatev.

Prodajalec si pridržuje pravico, da bo v nadaljnji postopek prodaje povabil tudi ponudnike, ki bodo primerno nezavezujočo ponudbo podali po roku za oddajo nezavezujočih ponudb.

Ponudniki, ki bodo povabljeni v nadaljnji postopek prodaje terjatev, bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o terjatvah, ki so predmet prodaje. Skrbni pregled bo predvidoma možno opraviti vsak dan v obdobju od dne 24.03.2019 do dne 27.03.2019. Skrbni pregled se izvaja elektronsko 24 ur na dan. Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda bo podpis Dogovora o nerazkrivanju informacij, na katerem bo podpis ponudnika notarsko overjen, in podpis Pravil podatkovne sobe. Prodajalec si pridržuje pravico, da posameznemu ponudniku, brez navedbe razloga, zavrne vpogled v dokumentacijo ali mu ne dostavi oziroma mu ne omogoči vpogleda v določene informacije. Praviloma najkasneje do 31.03.2019 bodo imeli ponudniki možnost vpogleda v osnutek pogodbe o prodaji terjatev in podaje morebitnih komentarjev na pogodbo. Pogodba o prodaji terjatev bo sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Prodajalec bo postopek prodaje terjatev predvidoma nadaljeval s ponudniki, ki bodo v roku 3 dni od izteka roka za izvedbo skrbnega pregleda oziroma do dne 31.03.2019 do 16.00 ure prodajalcu oddali zavezujočo ponudbo z naslednjo vsebino:

 • Predstavitev kupca:
 • Ime ponudnika in davčna številka;
 • Kontaktni podatki odgovorne osebe ponudnika;
 • Predstavitev ponudnika (kratek opis dejavnosti ponudnika, vključno z obsegom poslovanja);
 • Opis namena za odkup terjatev;
 • Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoja račun;
 • Izjava o povezanosti ponudnika z družbo IGEM d.o.o. (zaradi pogoja, da povezane osebe z družbo IGEM d.o.o. ne morejo sodelovati kot kupci terjatev do družbe IGEM d.o.o.), v kateri ponudnik opiše ali je ponudnik lastniško ali upravljavsko ali kakorkoli drugače povezan z družbo IGEM d.o.o. v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe oziroma ali je ponudnik v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe, povezan z lastniki ter člani upravljanja in nadzora v družbi IGEM d.o.o. ali z družbami, ki so lastniško ali kako drugače povezane z družbo IGEM d.o.o. ali lastniki ter člani upravljanja in nadzora teh družb oziroma ali je bil kdaj v preteklosti vzpostavljena omenjena povezava;
 • Izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo nezavezujoče ponudbe, pri čemer mora ponudnik v izjavi predstaviti tudi dovoljenja, ki jih eventualno potrebuje za nakup terjatev;
 • Končna cena za odkup terjatev, ki ne more biti manjša od 2.000.000,00 EUR, in način financiranja, pri čemer mora ponudnik končno ceno za odkup terjatev prodajalca do družbe IGEM d.o.o. definirati. Prodajalec si pridržuje pravico, da bo tekom postopka postavil izklicno ceno (v nadaljevanju: Izklicna cena). Končna cena v takšnem primeru ne sme biti nižja od Izklicne cene. Ponudnik mora podrobno opisati način financiranja odkupa terjatev ter dinamiko plačil. V kolikor bodo sredstva za odkup terjatev pridobljena s strani tretjih oseb, bo potrebno podrobno predstaviti obliko financiranja in predložiti zavezujočo in nepreklicno izjavo o razpoložljivosti sredstev za odkup terjatev s strani tretje osebe, ki bo zagotovila financiranje v korist ponudnika.

Zavezujoča ponudba, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev mora biti veljavna najmanj 8 dni. Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do 08.04.2019 vplačali varščino v višini 50.000,00 EUR ter hkrati prodajalcu sporočili podatke o računu, na katerega naj se vrne varščina (neobrestovana) v primeru, če ponudnik s svojo ponudbo za odkup terjatev ne bo uspel.

Zavezujoči ponudbi mora ponudnik predložiti končno besedilo pogodbe o odkupu terjatve, ki mora biti na vsaki strani parafirano s strani ponudnika.

Prodajalec bo praviloma v roku 3 dni od prejema zavezujočih ponudb izbral ponudnika, ki bo posredoval primerno in najugodnejšo ponudbo (izbrani ponudnik) ter z njim sklenil pogodbo o prodaji terjatev. Kriteriji za izbiro ponudbe bodo končna cena, način financiranja ter morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji terjatev. Prodajalec bo po lastni presoji ocenil primernost ponudbe. primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in vse ponudbe kot neprimerne zavrne. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji terjatev značaj are. Če s strani prodajalca izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca. V tem primeru ima prodajalec pravico (in ne dolžnost) skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je podal drugo ali naslednjo primerno in najugodnejšo zavezujočo ponudbo brez ponovitve zbiranja ponudb za odkup terjatev.

Prenos terjatev bo skladno s pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški v zvezi s prenosom terjatev bo plačal kupec. Pravočasna poravnava kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina -varščina/ara), se šteje pogodba za razvezano in prodajalec obdrži varščino/aro. Terjatve se prodajo po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo vse terjatve prodajalca do IGEM d.o.o., vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonskem dopustnem obsegu.

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu za odkup terjatev oziroma postopku prodaje terjatev ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javnem razpisu. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje terjatev. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica povabila k zbiranju ponudb oziroma postopka prodaje terjatev kadarkoli in iz katerega koli razloga, kar lahko stori vsak čas pred izborom najugodnejša ponudnika (sprejem ponudbe) in ponudniki iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper prodajalca. Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena. Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

VOC Ekologija d.o.o.